2011 Yo-Yo World Champion

2011 Yo-Yo World Champion

 2011 Yo-Yo World Champion. This performance at the world yo-yo championships in Orlando, Fla., won Japan's Shinji Saito his 12th title.